Regulamin zawodów

 

Organizator:

Klub Sportowy „Ski Racing Club Biestrzyków”

 

Termin i miejsce zawodów:

4 luty 2024 roku, Stok Narciarski Mieszko - M3 przy Hotelu Zieleniec w Zieleńcu.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i braku możliwości rozegrania zawodów w podanym terminie i/lub lokalizacji, organizator poinformuje o zaistniałych zmianach

 

Biuro Zawodów:

Stok Narciarski Mieszko - M3 przy Hotelu Zieleniec, Zieleniec 134.
Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godziny 8:30.
Zamknięcie listy startowej: godzina 9:30
Rozpoczęcie zawodów: godzina 10:00

 

Zasady ogólne zawodów:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Klubu do dnia poprzedzającego zawody, godzina 17:00. W wyjątkowych przypadkach rejestracji będzie można dokonać w biurze zawodów w dniu zawodów.
 2. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 3. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski.
 4. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.
 5. Opłata startowa wnoszona w gotówce w dniu zawodów wynosi 50 zł. Dzieci do 11 roku życia włacznie zwolnione są z opłaty startowej. Dodatkowo uczestnik wykupuje karnet na wyciąg narciarski na okres zawodów.
 6. W biurze zawodów zawodnik odbiera plastron z numerem startowym. Plastron należy zwrócić po zakończeniu zawodów.
 7. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów oświadczenia:
 1. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa
 2. o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
 3. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia)
 4. o zapoznaniu się Klauzulą Informacyjną przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do Regulaminu (Załącznik 1).
 5. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w związku z przeprowadzonymi zawodami.
 1. W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie amatorzy. Udział zawodnika z licencją PZN skutkuje dyskwalifikacją. Przyjmuje się 5 – letni okres karencji od wygaśnięcia licencji zawodnika PZN. Dopuszcza się udział zawodników z licencją FIS Masters, osoby te będą klasyfikowane w odrębnej grupie. Zwycięzcy nagrodzeni zostaną dyplomami i nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji OPEN.  
 2. O przyznawaniu numerów startowych decyduje losowanie.
 3. Start następuje wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.

 

KATEGORIE:

 • Dzieci do 11 roku życia włącznie
 • Dziewczynki
 • Chłopcy
 • Dzieci starsze (12-17 lat)
 • Dziewczynki
 • Chłopcy
 • Dorośli (18-40 lat)
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Dorośli (powyżej 40 lat)
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Kategoria Open
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Snowboar
 • Klasyfikacja wspólna

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany i/lub łączenia kategorii w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.

 

NAGRODY:

Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal udziału w mistrzostwach. Trzy pierwsze osoby w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone pucharami. Puchar zostanie przyznany zwycięscy Kategorii Open w grupie kobiet i mężczyzn.

 

Zasady zawodów:

 1. Start w kolejności numerów startowych w każdej z kategorii.
 2. Obowiązują dwa przejazdy w każdej z kategorii.
 3. Do klasyfikacji końcowej brany będzie łączny czas obu przejazdów.
 4. Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie organizacji zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych.
 5. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może ulec zmianie. Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie zawodów slalom zostanie odwołany (decyzje podejmuje osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny, po konsultacji z GOPR–em i organizatorami).
 6. Przed i po zakończeniu zawodów zjazd pomiędzy bramkami jest niedozwolony i grozi dyskwalifikacją.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie zawodów.
 8. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych.
 10. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.
 11. Protesty (zgłaszane do 10 minut po przejeździe) rozpatruje upoważniony przedstawiciel organizatora.
 12. Wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo rozstrzygania sytuacji spornych podczas zawodów.
 13. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

PROGRAM ZAWODÓW:

8:30-9:30 Rejestracja uczestników
10:00 Otwarcie zawodów
10:15 I przejazd
Przerwa techniczna
ok. 12:15  II przejazd
ok. 13:00 - Posiłek regeneracyjny
14:00 - Wręczenie nagród, zakończenie zawodów

 

 

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNAKLAUZULA INFORMACYJNA
ART. 13 RODO

 

IV OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY SIECHNICE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM – 4 luty 2024r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Klub Sportowy „Ski Racing Club Biestrzyków”, ul. Akacjowa 30, 55-010 Biestrzyków, zwany dalej jako Klub.
 2. Klub wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Ewa Wesołowska-Szepietowska, z którym można się skontaktować pod adresem e-mailowym: biuro@skiracingclub.pl
 3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia, zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od opiekuna prawnego (rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad małoletnim.
 4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji ZAWODÓW NARCIARSKICH na podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) –f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a –j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Klub jest obowiązek wynikający z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Gminy Siechnice oraz sponsorów.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.
 8. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w ZAWODACH NARCIARSKICH.

Regulamin zawodów do pobrania w wersji pdf